跳到主要内容
X

Kisisel Verileri Kanuna Kanunu

Pulcra Kimya San。ve tic。作为。

Kişiselveri Korumaaçıklamasıveaydınlatmametni

Pulcra Kimya San。ve tic。作为。(Bundan SonraKısacaPulcra Kimya OlarakAnılacaktır)SizlereAitKişiselVerilerinizinVeÖzelBilgilerinizinKorunmasıBizimİindeğerlidir。Bu Nedenle Pulcra Kimya IleIlişkiliahıslaraaitKişiselVerilerin6698SayılıkişiselVerilerinKorunmasıKanununa(“kvkk”)Uygun OlarakIşlenerek,Muhafaza Edilmesi HususundaGerekenBütünGösterteyoruz。VERI SorumlususıfatıylaPULCRA Kimya公司,kişiselverilerinizle ilgilibütünişlemlerdeverilerinizinkorunmasıICIN gereken idari已经TEKNIK tedbirler almakta,KVKKdoğrultusunda,kişiselverileriniziaşağıdaaçıklananşartlarda已经mevzuattaöngörülensınırlardahilindeişlemektedir。

i̇nternetsitemizin Ziyaret EdilmesiSırasındaKaydedilenKişiselBilgiler,KişiselVerilerinKorunmasınaIlişkinMevzuatGereiCeICHINEİLENMEKTEDIR。Bu Konuda YineSayfamızdabulabilecežinizGizlilikPolitikamızı.Inceleyiniz。AncakÖnemleBelirtelimKi,普拉克尔克金越互联网网站indeYapılanYönlendirmelerde(Link Verilen)Diaer Internet SiterIndekiVeriGüvenlićiKonusundaBir GarantiSunulamaMaktadır。Bu Konuda IlgiliSayfanınVeriGüvenlićiIleIleIlgiliPolitikasıDikkatliceIncelenmelidir。

1. Hukuki Nitelik Ve Kapsam

6698SayılıkişiselVerilerinKorunmasıKanunu'nun(“Kvkk”)10'uncu Maddesi,VerileriIşlenenKimselerinOnaylarıAlınırkenKendisininAydınlatılmasınıIstemiştir。Maddebaşlığı“Veri SorumlusununAydınlatmayükümlülüğü”杜邦。

KvkkHükümlerineGörePulcraKimya,“Veri Sorumlusu”Dur。卜çerçevede,aydınlatmayükümlülüğüILE VERI sahiplerini VERI sorumlusununkimliği,kişiselVERIişlemeamaçları,kişiselverilerinaktarıldığıkişiler已经aktarmaamaçları,kişiselverilerintoplanmasınınhukuki sebepleri,kimlereaktarılabileceği已经yöntemleri,kişiselVERI sahibinin VERI sorumlusunayönelteceğigüncelleme,silinme雅大anonimleştirme吉比KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

VERI SorumlususıfatıylaPULCRA Kimya公司,KişiselVerilerinİşlenmesineİlişkinAydınlatmaMetni ILEKVKK'nın10'uncu maddesihükmüuyarıncakişiselverilerinizi mevzuattaöngörülensınırlar已经şartlardahilindeişlediğihususunda VERI sahiplerini bilgilendirmekte已经aydınlatmaktadır。

2. Veri SorumlusununKimlići

KVKK'nın3'üncümaddesinin 1'incifıkrasının(I)bendinde VERI sorumlusu,“Kişiselverilerinişlemeamaçlarını已经vasıtalarınıbelirleyen,VERIkayıtsistemininkurulmasından已经yönetilmesindensorumlu olangerçekveyatüzelkişiler” olaraktanımlanmıştır。BuÇerçevedeVeriSorumlusu,互联网SayfasınıziyaretetiğinizpulcraKimya'dır。

Pulcra Kimya San。ve tic。作为。

beylikbağımah,341. sk。否:1,41400darıca/ kocaeli

Infotr@pulcrachem.com.

+90 262 675 42 00

3. verii̇şleyen.

veri sorumlusununverdićiyenkiye dayanarak onunadnankikakişiselverileriişleyengerçekveyatüzelkişikvkkm。3'te“verii̇şleyen”olaraktanımlanmıştır。

4.KişiselVerilerinizini̇şlenmeAmaçları

KişiselVerilerinizkvkk'daki ilkelerdośrultusunda;

 1. Pulcra KimyaTarafındanunulanürünvehizmetlerdenhaberdar olabilmeniz,sizlerin daha iyiYararlandırılması;
 2. Pulcra KimyaTarafındanunürünlerin/hizmerlinkaliteininartırılması,müşterilerimizinihtiyaçları,beğenilerivekullanımalışkanlıklarınaGöreözelleştirilereksunumuveÖnerilmesi;
 3. Sizleri Hizmetlerimiz Konusunda Bilgilendirebilmek Ve Gerekli Durumlarda da SizleriAydınlatmakveamacıylaişliyoruz。
 4. İnsanKaynaklarıPolitikalArımızınINIYşekildePlanlanmasıveuygulanması;Ticariortaklıklarımızınvestratejilerimizindośruolarakplanlanmasıveyürütülmesi;şirekimizinveişoraklarımızınhukuki,ticari ve fizikigüvenliğinintemini,şirketkurumsalişleyişininsažlanması,şirketimiztarafındansunulanürünvehizmetlerdensizlerieniyşekildefaydalandırmakiçinÇalışmalarınyapılması,
 5. verigüvenliğininnnustdüzeydesağlanması,veritabanlarınınoluşturulmasışirekimizinternetitsinde sunulan hizmetleringeliştirilmesi,şirketimizetalep veşikayetleriniinletenlerileileileşimegeçilmesi,şirketimizinternetitesindeoluşanhatalarıngiderilmesi ve互联网SiteMizdenpaylaşılmışolanGizlilikPolitikası.'NDA YERALANHÜKÜHÜKÜMLERINUYGUNLUğununSağlanması,
 6. şirketeait stratejilerin belirlenmesiamaçlarıylakvk kanunu'nun 5. ve 6. maddelinde beligrilenkişiselveriişlemeartlarıkapsamındaIşlenir。

5.KişiselVerileriİşlemeyeİlişkinİlkelerimiz

Pulcra Kimya Olarak;

一种)Hukuka Vedürüstlükkulallarınauygun伊吉尼希米伊,
b)dośruvegüncelliğiağlamagayretindeolmayı,
C)Belirli,Açıkvemeşruamaçlariçinişlenmeyi,
C)İşlendikleriAmaçlaBağlantılı,sınırlıveÖlçülülyölçülülmayı,
d)İlgilimevzuattaÖngörülenveyaişlendikleriamaçİrekliolan南·塞尔卡达尔穆哈菲纳埃德Ilke Edindik。

6.KişiselVerilerinİşlenmeyolları

Verileriniz,Pulcra Kimya'da Ancakrızanız.雅达Kanuna Uygunluk Hallerinden.BirininVarlığıHalindeTutulurveIşlenir。

1

7.i̇şlenenKişiselVerilerinKimlereVe HangiAmaçlaAktarılabileceği

şirekimizdekvkk'ya uygun olarak toplanan veişlenenKişiselVerileriniz,SadeceIşinyapılabilmesiAmacıylaveGizlilikSözleşmelerieşliğinde;

Pulcra Kimya,KişiselVerileriÇözümortaklarınavefayardımcısıkonumundakişirketlereaktarılabilecektir。

8.KişiselVerileriniziTopamamamızınyöntemive hukuki sebebe

KişiselVerileriniz,şirketimizTarafındanGizmet,Ürünya da ticari faaliyetebağlıolarakdežişkenlikgösterebilmekle;

kvkk m。4,5已经6'ya uygun井şekilde,otomatik亚哒otomatik olmayanyöntemlerle,ofisler,çağrıMERKEZI,互联网sitesi,sosyal medyamecraları,美孚uygulamalar已经benzerivasıtalarlasözlü,yazılı亚哒ELEKTRONIK olarak toplanabilecek,güncellenerekişlenebilecektir。

Kişiselverileriniz,她türlüsözlü,yazılı雅DA ELEKTRONIK ortamda,yukarıda揭掉verilenamaçlardoğrultusundaŞirketçesunduğumuzürünVE / veya hizmetlerin belirlenen yasalçerçevedesunulabilmesi已经BU kapsamdaŞirketimizinsözleşme已经yasadan DOGANyükümlülüklerinieksiksiz已经doğru井şekildeyerine getirebilmesiamacıILE edinilir。Bu Hukuki SebepleToplananKişiselVerilerinizKvk Kanununun 5. ve 6. MaddeliNde BelirtilenKişiselveriİlemeartlarıveamaçlarıkapsamındabuaydınlatmametninde beliftilenamaçlardahilindedeişlenebilmekteveaktarılabilmektedir。

9.Nasılkoruyoruz?

Pulcra KimyaTarafındanKişiselVerilerinKiunmasıveTykisizKişilerinElineGeçmemesiveMüşteriAdaylarımızınMağdur奥姆马萨·伊萨伊·伊萨(Idari)Teknik VeIdariBütünTedbirlerAlınmaktadır。BuÇerçevedeyazılımlarınstandartlarauygunolması,üçüncütaraflarınÖzenleSeçilmesiveşirketİnindeGizlilikPolitikamıza.Riayet EdilmesiSağlanmaktadır。

10.KişiselVeriSahibininHaklarıveBaşvuru

Kişiselveri sahipleri olarak,kvkk m。11'deSayılanHaklarınızaIlişkinTaleplerinizi,Işbuaydınlatma梅纽德·谢谢··························································杜鲁穆德··伊雷梅··杜鲁姆杜齐···塔莱·····奥··奥图兹·奥布兰·Ücretsiz奥拉克桑那州·杜鲁斯·奥尔库克Ancak,KişiselVerileriKurulunca BirÜcretÖngörülmesiHalinde,şirketimizTarafındanBelirlenenTarifedekiÜcretAlınacaktır。Ayrıcayürürlükteolan mevzuatuyarıncakişiselverilereilişkinbaşvurularVERI sahibinin bizzat kendisitarafındanyapılmakzorundaolduğundanbaşvurularınızınsadece sizlerle ilgilikısmıcevaplanacak olup,eşiniz,yakınınız雅大arkadaşınızhakkındayapılan井başvuru喀布尔edilmeyecektir。

Bu Kapsamdakişiselveri sahipleri pulcra金岩塔拉夫努达互联网曼德拉兹达杜玉泉伊尔吉里米·伊吉拉克kenchinizle ilgili olarak;

 1. KişiselVeriIşlenipİlenmediğiniÖğrenme,
 2. KişiselVerileriIşlenmişseBunaIlişkinBilgiTalep etme,
 3. KişiselVerilerinIşlenmeAmacınıvebunlarınamacınauygunkullanılıpkullanılmadığınıÖğrenme,
 4. YurtiçindeVeyaYurtdışındaKişiselVerilerinAktarıldığıüncükişileriBilme,
 5. KişiselVerilerinEksik Veyayanlışişlenmişolmasıhâlindebunlarındüzeltilmesiniisteme ve bu KapsamdaYapılanIşleminKi​​şiselVerilerinAktarıldığıüçüncükişilereBildirilmesiniIsteme,
 6. KVK Kanununun已经ilgilidiğerkanunhükümlerineuygun olarakişlenmişolmasınarağmen,işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadankalkmasıhâlindekişiselverilerin silinmesini veya郁慕明edilmesini isteme已经BU kapsamdayapılanişleminkişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişilerebildirilmesini isteme,
 7. İşlenenVerilerinMünhasıranOtomatiksistemlervasıtasıylaanaliz edilmesi suretilekişininkendisialeyhine bir sonucun ortayaÇıkmasınaItirazetme,
 8. KişiselVerilerinKanunaAykırıOlarakIşlenmesiSeşbiyleZararauğramasıhâlindezararıngieterilmesini talep etmeHaklarınasahipsiniz。

11.BaşvurununYapılması.

kvk kanunununun 13. maddesinin 1.fıkrasıGereğpeince,AynıKanunun11. Maddesinde BeligrilenHaklarınızıKullanmakIle Ilgili Talebinizi,yazılıolarak veyakayıtlıelektronik邮政(Kep)adresi yadaşirekimizedahaÖncebildirdiğinizvesistemimizdekayıtlıulunanelektronikposta adresini kullanmak suretile,Infotr@pulcrachem.com adresine iltebilirsiniz。Gerekliaçıklamalarilebaşvuruve bilgi talep formuna sayfadaki pdfdosyasın'danulaşabilirsiniz。

Başvuruda;

a)adınız,豆饼ınızvebaşvuruyazılıIseimzanız,

b)Türkiyeumhuriyetivatandaşıisenizt.c.KimlikNumarası,YabancıIsenizUyruğunuz,PasaPortNumaranızVeyaVarsaKimlikNumaranız

c)Tebligata esasyerleşimyeriveyaişyeri adresiniz,

Ç)varsa bilyirime esas elektronik posta adresiniz,telefon ve faksnumaranız,

d)Talep KonunuzunBulunmasıGerekmektedir。KonuyaIlişkinBilgi Ve BelgelerBaşvuruyaeklenmelidir。


kvkkbaşvuruformu.