跳转至主要内容
x

Kisisel Verileri Koruma Kanunu

PULCRA Kimya圣。抽搐。答:Ş。

KişiselVERI KorumaAçıklaması已经AydınlatmaMetni

PULCRA Kimya圣。抽搐。答:Ş。(Bundan sonra kı礼物PULCRA Kimya公司olarakanılacaktır)sizlere AITkişiselverilerinizin已经本页Özelbilgilerinizinkorunması比齐姆ICINdeğerlidir。卜nedenle PULCRA Kimya公司ILEilişkilişahıslaraAITkişiselverilerin 6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanununa(“KVKK”)uygun olarakişlenerek,muhafaza edilmesi hususunda gerekenbütüngayret已经özenigösteriyoruz。VERI SorumlususıfatıylaPULCRA Kimya公司,kişiselverilerinizle ilgilibütünişlemlerdeverilerinizinkorunmasıICIN gereken idari已经TEKNIK tedbirler almakta,KVKKdoğrultusunda,kişiselverileriniziaşağıdaaçıklananşartlarda已经mevzuattaöngörülensınırlardahilindeişlemektedir。

İ消除sitemizin ziyaret edilmesi年代ırasında kaydedilen kişisel bilgiler, kişisel Verilerin Korunmasına伊犁ş亲属mevzuat基尔ğ因斯我şlenmektedir。Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğinizGizlilikPolitikamızıinceleyiniz。Ancakönemlebelirtelimき,PULCRA Kimya公司互联网sitesindeyapılanyönlendirmelerde(链接verilen)diğer互联网sitelerindeki VERIgüvenliğikonusunda井保修和sunulamamaktadır。卜konuda ilgilisayfanınVERIgüvenliğiILE ilgilipolitikasıdikkatlice incelenmelidir。

1. Hukuki Nitelik已经Kapsam

6698sayılıKişiselVerilerinKorunmasıKanunu'nun(“KVKK”)10'uncu maddesi,verileriişlenenkimselerinonaylarıalınırkenkendisininaydınlatılmasınıistemiştir。MADDEbaşlığı“VERI SorumlusununAydınlatmaYükümlülüğü” DUR。

KVKKhükümlerine戈尔PULCRA Kimya公司,“VERI Sorumlusu”杜尔。卜çerçevede,aydınlatmayükümlülüğüILE VERI sahiplerini VERI sorumlusununkimliği,kişiselVERIişlemeamaçları,kişiselverilerinaktarıldığıkişiler已经aktarmaamaçları,kişiselverilerintoplanmasınınhukuki sebepleri,kimlereaktarılabileceği已经yöntemleri,kişiselVERI sahibinin VERI sorumlusunayönelteceğigüncelleme,silinme雅大anonimleştirme吉比KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

VERI SorumlususıfatıylaPULCRA Kimya公司,KişiselVerilerinİşlenmesineİlişkinAydınlatmaMetni ILEKVKK'nın10'uncu maddesihükmüuyarıncakişiselverilerinizi mevzuattaöngörülensınırlar已经şartlardahilindeişlediğihususunda VERI sahiplerini bilgilendirmekte已经aydınlatmaktadır。

2.我真实Sorumlusunun Kimliğ

KVKK'nın3'üncümaddesinin 1'incifıkrasının(I)bendinde VERI sorumlusu,“Kişiselverilerinişlemeamaçlarını已经vasıtalarınıbelirleyen,VERIkayıtsistemininkurulmasından已经yönetilmesindensorumlu olangerçekveyatüzelkişiler” olaraktanımlanmıştır。卜çerçevedeVERI sorumlusu,互联网sayfasınıziyaretettiğinizPULCRAKimya'dır。

PULCRA Kimya圣。抽搐。答:Ş。

BeylikbağıMah, 341年。Sk。没有:41400 Darıca /科喀艾里

infotr@pulcrachem.com

+90 262 675 42 00

3.真实İş莱恩

VERI sorumlusununverdiğiyetkiye dayanarak onun ADINAkişiselverileriişleyengerçekveyatüzelkişiKVKK米。3'te“VERIİşleyen” olaraktanımlanmıştır。

4.KişiselVerilerinizinİşlenmeAmaçları

Kişisel verileriniz KVKK 'daki ilkeler做ğrultusunda;

 1. PULCRA Kimya tarafından sunulan urun ve hizmetlerden haberdar olabilmeniz, sizlerin daha iyi yararlandırılmaı;
 2. PULCRA Kimya tarafından sunulan urunlerin / hizmetlerin kalitesinin艺术ırılmaı,μşterilerimizin ihtiyacları,是ğenileri ve kullanım alışkanlıklarına戈尔ozelleştirilerek sunumu ve onerilmesi;
 3. Sizleri hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerekli durumlarda da Sizleri aydınlatmak ve amacıyla我şliyoruz。
 4. İnsan kaynaklarıpolitikalarımızın en iyişekilde planlanmasıve uygulanması;ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin做ğ俄文olarak planlanmasıve yurutulmesi;Şirketimizin ve我şortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki guvenliğinin temini,Şirket kurumsal我şleyişinin sağlanması,Şirketimiz tarafından sunulan urun ve hizmetlerden sizleri en iyişekilde faydalandırmak icin卡尔ış颧骨ın yapılmaı,
 5. 真实guvenliğinin en科大duzeyde sağlanması,真实tabanlarınıoluşturulmasıŞirketimiz互联网sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,Şirketimize talep veşikayetlerini iletenler ile iletişime gecilmesi,Şirketimiz互联网sitesinde oluş一个hataların giderilmesi ve互联网sitemizdenpaylaşılmışolanGizlilik Politikası“nda你艾伦hukumlerin uygunluğunun sağlanması,
 6. Şirkete河中的小岛stratejilerin belirlenmesi amaclarıyla KVK Kanunu 'nun 5。6。maddelerinde belirtilen kişisel真实我şlemeşartlarıkapsamında我şlenir。

5.KişiselVerileriİşlemeyeİlişkinİlkelerimiz

PULCRA Kimya olarak;

一)Hukuka ve durustluk kurallarına uygun我şlemeyi,
b)Doğru已经güncelliğisağlamagayretindeolmayı,
C)Belirli, ac kıve我ş俄文amaclar icin我şlenmeyi,
C)İşlendikleriamaçlabağlantılı,sınırlı已经ölçülüolmayı,
d)İlgilimevzuattaöngörülenveyaişlendikleriAMAC ICIN gerekli olan确保游客muhafaza edilmeyiilke edindik。

6.KişiselVerilerinİşlenmeYolları

Verileriniz,PULCRA Kimya'da ancakrızanız雅大kanuna uygunluk hallerindenbirininvarlığıhalinde tutulur已经işlenir。

1

7.İşlenenKişiselVerilerin Kimlere已经磐AmaçlaAktarılabileceği

ŞirketimizdeKVKK'ya uygun olarak toplanan已经işlenenkişiselverileriniz,sadece伊辛yapılabilmesiamacıyla已经gizliliksözleşmelerieşliğinde;

PULCRA Kimya公司,kişiselverileriçözümortaklarına已经IFAyardımcısıkonumundakişirketlereaktarılabilecektir。

8.Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yontemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz,Şirketimiz tarafından verilen hizmet, urun丫da ticari faaliyete英航ğlıolarak değ我şkenlik gosterebilmekle;

KVKK米4,5已经6'ya uygun井şekilde,otomatik亚哒otomatik olmayanyöntemlerle,ofisler,çağrıMERKEZI,互联网sitesi,sosyal medyamecraları,美孚uygulamalar已经benzerivasıtalarlasözlü,yazılı亚哒ELEKTRONIK olarak toplanabilecek,güncellenerekişlenebilecektir。

Kişisel verileriniz,她turlu sozlu, yazılı丫da elektronik ortamda, yukarı哒是的verilen amaclar做ğrultusundaŞirketce sunduğumuz urun ve / veya hizmetlerin belirlenen yasal cercevede sunulabilmesi ve bu kapsamdaŞirketimizin sozleş我已经yasadan确实ğyukumluluklerini eksiksiz已经做ğ俄文birşekilde yerine getirebilmesi amacıedinilir微笑。Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5。6。maddelerinde belirtilen kişisel真实我şlemeşartlarıve amaclarıkapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaclar dahilinde de我şlenebilmekte ve兹ılabilmektedir。

9.NasılKoruyoruz?

PULCRA Kimya公司tarafındantoplanankişiselverilerinkorunması已经yetkisizkişilerinELINEgeçmemesi已经müşterilerimizin已经müşteriadaylarımızınmağdurolmamasıICIN gerekli TEKNIK已经idaribütüntedbirleralınmaktadır。卜çerçevedeyazılımlarınstandartlara uygunolması,üçüncütaraflarınözenleseçilmesi已经şirketiçindeGizlilik Politikamı咱riayet edilmesi sağlanmaktadır。

10.KişiselVERI SahibininHakları已经Başvuru

KişiselVERI sahipleri olarak,KVKK米。11'desayılanhaklarınızailişkintaleplerinizi,ISBUAydınlatmaMetnindeaşağıdadüzenlenenyöntemlerleŞirketimizeiletmeniz durumundaŞirketimizniteliğine戈尔,塔利比EN GEC otuz枪içindeücretsizolaraksonuçlandıracaktır。Ancak,KişiselVerileri Koruma Kurulunca井ücretöngörülmesihalinde,Şirketimiztarafındanbelirlenen tarifedekiücretalınacaktır。Ayrıcayürürlükteolan mevzuatuyarıncakişiselverilereilişkinbaşvurularVERI sahibinin bizzat kendisitarafındanyapılmakzorundaolduğundanbaşvurularınızınsadece sizlerle ilgilikısmıcevaplanacak olup,eşiniz,yakınınız雅大arkadaşınızhakkındayapılan井başvuru喀布尔edilmeyecektir。

Bu kapsamda kişisel真实sahipleri PULCRA Kimya tarafından互联网sayfamızda duyurulan ilgilimize英航şvurarak kendinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel真实我şlenip我şlenmediğini oğrenme,
 2. Kişisel verileri我şlenmişse丁钠橡胶伊犁ş亲属比尔基talep etme,
 3. Kişiselverilerinişlenmeamacını已经bunlarınamacınauygunkullanılıpkullanılmadığınıöğrenme,
 4. 帐篷icinde veya帐篷dışında kişisel verilerin兹ıldığıucuncu kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış我şlenmişolmasıhalinde bunların duzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapı局域网我şlemin Kişisel verilerin兹ıldığıucuncu Kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanununun已经ilgilidiğerkanunhükümlerineuygun olarakişlenmişolmasınarağmen,işlenmesinigerektiren sebeplerin ortadankalkmasıhâlindekişiselverilerin silinmesini veya郁慕明edilmesini isteme已经BU kapsamdayapılanişleminkişiselverilerinaktarıldığıüçüncükişilerebildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin munhası跑otomatik sistemler脉管ı助教ıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya cıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırıolarak我şlenmesi sebebiyle zarara uğ罗摩ıhalinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz。

11.英航şvurunun Yapılmaı

KVK Kanununun 13。maddesinin 1。fı喀斯特ı基尔ğ因斯,艾茵·ıkanunun 11。maddesinde belirtilen haklarınızıkullanmak ile ilgili talebinizi,yazılıolarak veyakayıtlıELEKTRONIK posta请(KEP)adresi亚哒şirketimize达哈一旦bildirdiğiniz已经sistemimizdekayıtlıbulunan ELEKTRONIK posta请adresini kullanmak suretiyle,infotr@pulcrachem.com adresine iletebilirsiniz。Gerekli acıklamalar ile英航şvuru ve比尔基talep formuna sayfadaki pdf dosyasın 'dan齿龈şabilirsiniz。

Başvuruda;

一个)Adınız,soyadınız已经başvuruyazılıISEimzanız,

b) Turkiye Cumhuriyeti vatandaşıiseniz T.C. kimlik numarası,yabancıiseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya瓦萨kimlik numaranız,

c) Tebligata esa yerleşim yeri veya我şyeri adresiniz,

c)瓦萨bildirime esa elektronik posta adresiniz,电话已经fak numaranız,

d) Talep konunuzun bulunmasıgerekmektedir。Konuya伊犁ş亲属比尔基ve belgeler英航şvuruya eklenmelidir。


KVKKBaşvuruFormu